UMOWA na świadczenie pakietu usług: AS Kier

UMOWA na świadczenie pakietu usług AS Kier

1. Strony Umowy

 1. Zlecający – użytkownik dokonujący zakupu Usług lub podmiot reprezentowany przez użytkownika dokonującego zakupu Usług.
 2. Wykonawca – firma PRYZMAT Mirosław Szmajda, 61-160 Poznań, ul. Piotrowska 31, Daszewice, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Urzędzie Gminy Mosina pod numerem 2890, NIP 777-142-16-77, REGON 630617490, reprezentowana przez: Mirosława Szmajdę – właściciela.

2. Interpretacja

 1. O ile co innego nie wynika z kontekstu, terminy wyróżnione wielkimi literami w tekście Umowy mają znaczenie nadane im zgodnie z treścią w punkcie 1. Strony Umowy i w  Załączniku nr 1.
 2. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Wykonawcę dla Zlecającego jest akceptacja przez Zlecającego wszystkich postanowień Umowy.

3. Oświadczenia stron

 1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy Usługi.
 2. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z ofertą Wykonawcy oraz z zasadami i warunkami świadczenia przez Wykonawcę Usług zawartymi w Umowie.
 3. Żadne z postanowień Umowy nie może być traktowane jako przeniesienie praw autorskich i majątkowych na systemy i konfiguracje z których Zleceniodawca korzysta w ramach Abonamentu.
 4. Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje w pełni ofertę oraz zasady i warunki, o których mowa w Umowie i nie zgłasza w związku z tym żadnych zastrzeżeń ani uwag.

4. Przedmiot umowy

 1. Pakiet usług świadczony przez Wykonawcę dla Zleceniodawcy, zwany dalej AS Kier w którego skład wchodzą:
  1. Własne Strony, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku A,
  2. Własny Autoresponder, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku B,
  3. Własna Treść, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku C,
  4. Własny Webinar, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku D,
  5. Własna Społeczność, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku E,
  6. Własne Statystyki, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku F,
  7. Klub Wsparcia z coachingiem indywidualnym, w wymiarze 3 godzin miesięcznie, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku H3.
 2. AS Kier jest świadczony w jednej domenie internetowej zakupionej przez Zlecającego i oddelegowanej do zarządzania przez Wykonawcę.
 3. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron związanych ze świadczeniem przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy Usług.
 4. Na zasadach określonych w Umowie, Zleceniodawca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usługi w zakresie określonym w bieżącym punkcie Umowy.
 5. Zleceniodawca może rozszerzyć zakres Usług świadczonych przez Wykonawcę. Rozszerzenie Usług świadczonych przez Wykonawcę może nastąpić na podstawie odrębnych uzgodnień, które przyjmą formę aneksu do Umowy.

5. Wynagrodzenie

 1. Zleceniodawca zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie za Usługi świadczone przez Wykonawcę.
 2. Wynagrodzenie jest naliczane w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do Umowy. Wynagrodzenie to obowiązuje przez cały okres trwania Umowy. Wysokość Wynagrodzenia może zostać zmniejszona na podstawie odrębnych uzgodnień, które przyjmą formę aneksu do Umowy, jednak nie wcześniej niż po 24 miesiącach od dnia wejścia Umowy w życie.
 3. Wynagrodzenie określone w Załączniku nr 3 do Umowy jest wynagrodzeniem netto. Do tego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT naliczany według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 4. Wynagrodzenie określone w Załączniku nr 3 do Umowy jako wynagrodzenie miesięczne, płatne będzie z góry, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z czternasto (14) dniowym terminem płatności lub w sposób określony w trakcie dokonywania transakcji przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest płacić wynagrodzenie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub za pomocą elektronicznego instrumentu płatności w sposób wskazany przez Wykonawcę. Za termin dokonania płatności Strony zgodnie ustalają dzień uznania rachunku bankowego lub elektronicznego instrumentu płatności Wykonawcy.
 6. W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w płatności całości lub części wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 3 do Umowy, Wykonawca wezwie Zleceniodawcę do zapłaty w formie pisemnej, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin na uregulowanie należności.
 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 3 do Umowy w przypadku wzrostu kosztu utrzymania Systemów Informatycznych Wykonawcy niezależnych od Wykonawcy (podwyżki cen energii elektrycznej, podwyżki cen usług hostingowych, innej Siły Wyższej), jednak nie więcej niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

6. Czas obowiązywania umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas określony.
 2. Umowa wchodzi w życie z dniem opłacenia pierwszej Opłaty abonamentowej.
 3. Umowa obowiązuje przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy począwszy od dnia jej wejścia w życie, wskazanego w ust. 2 powyżej.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku niewyrażenia przez żadną ze Stron woli rozwiązania Umowy po upływie okresu wskazanego w ust. 3 powyżej, w terminie minimum 3 (słownie: trzech) miesięcy przed upływem tego okresu, Umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony z zachowaniem 3 (słownie: trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 5. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez Zleceniodawcę, stosownie do postanowień punktu “5. Wynagrodzenie” powyżej;
  2. naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków określonych w “Regulaminie świadczenia Usług”;
  3. innego rażącego i uporczywego naruszania postanowień Umowy przez Zleceniodawcę.
 6. Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy:
  1. ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego w dowolnym momencie w ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy.
  2. z zachowaniem 3 (słownie: trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca kalendarzowego po upływie pierwszych 12 miesięcy trwania umowy.
 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie ust. 5 powyżej i równoczesnego świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy Usług (elementów usług) na wyłączne potrzeby Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za pozostały okres obowiązywania Umowy, zgodnie z ust. 3 powyżej. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym staje się natychmiast wymagalne i płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Strony mogą uzgodnić inny termin płatności wynagrodzenia lub rozłożenie płatności wynagrodzenia na raty w odrębnej umowie.
 8. Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę parametrów opisanych w Umowie, które to naruszenie nie zostanie usunięte w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do usunięcia naruszenia przesłanego na piśmie na Adres Korespondencyjny Wykonawcy.
 9. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 (słownie: trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca kalendarzowego z ważnych powodów, w tym w przypadków nieuczciwej konkurencji.

7. Postanowienia końcowe

 1. Umowa wraz z Załącznikiem nr 1, Załącznikiem nr 2, Załącznikiem nr 3 oraz załącznikami wymienionymi w przedmiocie Umowy stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do spraw nią objętych i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do takich spraw.
 2. Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą postanowienia niniejszej Umowy, jeżeli taka Strona nie wykonała należycie części lub całości swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wskutek Siły Wyższej. Jeżeli Strona nie może wykonywać swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bezpośrednio wskutek Siły Wyższej, Strona ta powiadomi drugą Stronę na piśmie o takiej niemożności, określając powód będący jej przyczyną. Wykonywanie niniejszej Umowy będzie zawieszone przez okres (i tylko przez ten okres), w którym przyczyna powyższa istnieje, a terminy wykonania zobowiązań Stron zostaną przedłużone o okres istnienia przypadku Siły Wyższej. Niezwłocznie po ustaniu przypadku działania Siły Wyższej Strona, która powołała się na przypadek Siły Wyższej, powiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie.
 3. W przypadku wystąpienia podczas okresu obowiązywania niniejszej Umowy jakiejkolwiek kwestii nie uregulowanej wyraźnie lub w sposób dorozumiany w niniejszej Umowie, Strony postanawiają, że wówczas taka kwestia zostanie rozstrzygnięta w sposób bezstronny, tak aby, o ile to możliwe, nie spowodowała uszczerbku w interesach którejkolwiek ze Stron.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy staną się nieważne z mocy prawa lub niewykonalne, to nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem najbliższym ekonomicznie celowi zamierzonemu w nim przez Strony; to samo dotyczy luki w regulacjach.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zmiany, pisemnego zawiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach danych Zleceniodawcy, mających wpływ na realizację Umowy, w szczególności o zmianach numeru NIP, siedziby, adresu, itd. W przypadku braku zawiadomienia korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczone.
 6. Każda zmiana niniejszej Umowy będzie dokonana na piśmie z podpisami obu Stron, pod rygorem nieważności.
 7. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Poznaniu.
 9. Umowę zawarto w formie elektronicznej.

Załącznik nr 1
Definicje

 1. Systemy Informatyczne Wykonawcy – oznacza szeroko pojęte systemy informatyczne Wykonawcy, które utrzymywane są przy wykorzystaniu własnej lub dzierżawionej infrastruktury technicznej lub serwerów; Systemy Informatyczne Wykonawcy obejmują również zasoby sieci Internet i Intranet, w tym strony internetowe, utrzymywane lub wykorzystywane przez Wykonawcę w jakikolwiek sposób.
 2. Oprogramowanie – oznacza tzw. software, to jest oprogramowanie używane przez Zleceniodawcę albo przez Zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem Umowy.
 3. System Zarządzania Treścią – usługa internetowa w postaci konfigurowanego i aktualizowanego przez Wykonawcę zestawu narzędzi i szablonów, umożliwiających publikację treści w internecie realizowana w oparciu o zestaw narzędzi (Oprogramowanie) utrzymywany w ramach Systemów Informatycznych Wykonawcy.
 4. Wielokrotny Autoresponder – usługa internetowa w postaci konfigurowanego i aktualizowanego przez Wykonawcę zestawu narzędzi i szablonów, umożliwiających automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail realizowana w oparciu o zestaw narzędzi (Oprogramowanie) utrzymywany w ramach Systemów Informatycznych Wykonawcy.
 5. Zintegrowany System Automatyzacji –  opracowany i aktualizowany przez Wykonawcę zestaw narzędzi i programów umożliwiający automatyzację wymiany informacji między Systemem Zarządzania Treścią i Wielokrotnym Autoresponderem.
 6. Dostęp do Systemu Zarządzania Treścią – umożliwienie Zlecającemu logowania się do Systemu Zarządzania Treścią serwisu internetowego utrzymywanego dla Zlecającego w Systemach Informatycznych Wykonawcy. Przez dostęp należy rozumieć zapewnienie Zleceniodawcy aktualnych danych: użytkownika, hasła i adresu do panelu administracyjnego Systemu Zarządzania Treścią, umożliwiających modyfikacje elementów istotnych z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę w internecie.
 7. Dostęp do Wielokrotnego Autorespondera – umożliwienie Zlecającemu logowania się do Wielokrotnego Autorespondera utrzymywanego dla Zlecającego w Systemach Informatycznych Wykonawcy. Przez dostęp należy rozumieć zapewnienie Zleceniodawcy aktualnych danych: hasła i adresu do panelu administracyjnego Wielokrotnego Autorespondera, umożliwiających modyfikacje elementów istotnych z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę w internecie.
 8. Wsparcie Techniczne i Marketingowe – szkolenia i konsultacje świadczone przez Wykonawcę dla Zleceniodawcy.
 9. Usługi – oznaczają usługi wymienione w przedmiocie umowy świadczone przez Wykonawcę dla Zleceniodawcy.
 10. Abonament – uprawnienie do korzystania z Usług w zakresie określonym w Przedmiocie Umowy.
 11. Opłata abonamentowa – opłata ryczałtowa pobierana za każdy okres rozliczeniowy za możliwość korzystania z usług wymienionych Abonamencie i w zakresie określonym w Przedmiocie Umowy.
 12. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy, a w szczególności: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, mobilizacja, katastrofalne działanie sił przyrody, strajki generalne, ukryte wady serwera, infrastruktury technicznej, urządzeń  informatycznych albo oprogramowania powstałe bez winy Wykonawcy, działania wojenne wroga, uderzenie pioruna, strajk, lokaut, embargo, zarządzenie władz, poważne awarie sieci elektrycznej, działanie osób trzecich za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą, na podstawie której Wykonawca świadczy na rzecz Zleceniodawcy Usługi;
 14. Własne Strony – usługa polegająca na wykorzystywaniu przez Zleceniodawcę Systemu Zarządzania Treścią w celu stworzenia własnej witryny internetowej z możliwością samodzielnego tworzenia i modyfikowania treści w postaci tekstów, plików graficznych, plików audio i wideo. Tworzenie i modyfikowanie treści możliwe jest w ramach Dostępu do Systemu Zarządzania Treścią.
 15. Własny Autoresponder – usługa polegająca na wykorzystywaniu przez Zleceniodawcę Wielokrotnego Autorespondera do seryjnego wysyłania i personalizacji wiadomości email, śledzenia kliknięć, dostosowywania wiadomości do potrzeb odbiorców oraz generowania spersonalizowanych stron internetowych. Używanie Wielokrotnego Autorespondera jest możliwe w ramach Dostępu do Wielokrotnego Autorespondera.
 16. Własna Treść – usługa wytworzenia treści i umieszczenia ich w narzędziach Własne Strony i Własny Autoresponder. Treści będą zawierały: informacje o produktach, porady dla potencjalnych klientów, odpowiedzi na typowe pytania klientów, informacje o firmie i osobach z nią związanych.
 17. Własny Webinar – usługa przygotowania webinaru oraz abonament na narzędzie do automatycznego wielokrotnego przeprowadzania webinaru z możliwym (choć niekoniecznym) udziałem na żywo.
 18. Własna Społeczność – usługa uruchomienia strony na Facebooku i połączenia jej z wybranymi przez Wykonawcę narzędziami w celu budowania społeczności.
 19. Własne Statystyki – usługa podłączenia narzędzi do zbierania danych statystycznych do wszystkich wymienionych w Przedmiocie Umowy narzędzi w celu śledzenia na bieżąco konwersji z odwiedzających na kupujących.
 20. Własna Reklama – usługa opracowania i udostępnienia skonfigurowanych kampanii reklamowych w Google AdWords lub Facebook Ads (do wyboru).
 21. Własny Sprzedawca – Usługa rekrutacji i przeszkolenia personelu do sprzedaży internetowej w firmie Zleceniodawcy.
 22. Klub Wsparcia – Wsparcie Techniczne i Marketingowe realizowane przez internet z podglądem nawzajem ekranów i możliwością sterowania na dowolnym komputerze na odległość.
 23. Adres Korespondencyjny Wykonawcy – PRYZMAT Mirosław Szmajda, 60-643 Poznań, ul. Źródlana 22.

Załącznik nr 2
Regulamin świadczenia Usług

1. Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca ma obowiązek świadczyć Usługi:
  1. w zakresie określonym w Umowie,
  2. zgodnie z informacjami otrzymywanymi od Zleceniodawcy w trybach zdefiniowanych w Umowie.
 2. Wykonawca ma obowiązek świadczyć Usługi z należytą starannością.
 3. Wykonawca ma obowiązek współpracować ze Zleceniodawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności dążyć do rozwiązywania ewentualnych problemów, które mogą powstać przy jej wykonywaniu na drodze polubownej.

2. Obowiązki Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca ma obowiązek współpracować ze Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w sposób i w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
  1. udzielać Wykonawcy na jego żądanie wszelkich niezbędnych informacji w formie pisemnej lub ustnej,
  2. przekazywać Wykonawcy na jego żądanie wszelkie niezbędne dokumenty,
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte, w tym w szczególności nieterminowe, wykonanie Umowy, w przypadku niedostarczenia przez Zleceniodawcę informacji lub dokumentów niezbędnych do należytego wykonania Umowy.
 3. Zleceniodawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich właściwych przepisów prawa mających zastosowanie w związku z przystąpieniem przez niego do Umowy, w tym w szczególności obowiązujących norm prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz powszechnie przyjętych norm etycznych, moralnych i obyczajowych w zakresie treści prezentowanych i w jakikolwiek sposób wprowadzanych i wykorzystywanych w Systemach Informatycznych Wykonawcy, w tym w szczególności:
  1. nieumieszczania w Systemie Informatycznym Wykonawcy i niewykorzystywania w jakikolwiek sposób przy użyciu Systemu Informatycznego Wykonawcy w szczególności następujących treści:
   1. obraźliwych, oszczerczych lub naruszających dobra osobiste innych osób,
   2. nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów pomiędzy narodami lub religiami,
   3. naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej,
   4. naruszających prawa własności przemysłowej, czy też zachęcających do łamania praw własności przemysłowej, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw własności przemysłowej,
   5. naruszających zasady uczciwej konkurencji lub dobre obyczaje kupieckie,
   6. będących tajemnicą przedsiębiorstwa osób trzecich;
  2. niekorzystania z Systemu Informatycznego Wykonawcy do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem lub regulaminami dostawców Internetu lub serwisów WWW, a w szczególności:
   1. nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej,
   2. nieudostępniania plików lub hiperłączy do plików zawierających treści wskazane w lit. a. powyżej,
   3. nieudostępniania treści szkodliwych, w tym wirusów komputerowych lub innych plików o podobnym działaniu;
  3. korzystania z Systemu Informatycznego Wykonawcy zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji;
 4. Niezależnie od innych postanowień Umowy, do obowiązków Zleceniodawcy należy wykonywanie wszelkich obowiązków ustawowych, wynikających z właściwych przepisów prawa mających zastosowanie w związku z przystąpieniem przez Zleceniodawcę do Umowy, w tym w szczególności obowiązujących norm prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, w zakresie korzystania przez Zleceniodawcę z Systemu Informatycznego, w tym w szczególności zawartych w:
  1. ustawie o ochronie danych osobowych,
  2. ustawie o rachunkowości,
  3. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. przepisach dotyczących obowiązkowej archiwizacji danych.

3. Pozostałe postanowienia

 1. Wszystkie prawa i obowiązki mające związek z usługami informatycznymi dostarczonymi przez Wykonawcę pozostają w kompetencji Wykonawcy, w tym w szczególności co do realizacji praw i obowiązków wynikających z serwisu dostawcy, opłacania kosztów hostingu i innych.
 2. Wszystkie prawa i obowiązki mające związek z Oprogramowaniem dostarczonym przez Wykonawcę pozostają w kompetencji Wykonawcy, w tym w szczególności co do realizacji praw i obowiązków wynikających z serwisu producenta, opłacania kosztów licencji i innych.
 3. Wszystkie prawa i obowiązki mające związek z usługami informatycznymi dostarczonymi przez Zleceniodawcę pozostają w kompetencji Zleceniodawcy, w tym w szczególności co do realizacji praw i obowiązków wynikających z serwisu producenta, opłacania kosztów licencji i innych.
 4. Wszystkie prawa i obowiązki mające związek z Oprogramowaniem dostarczonym przez Zleceniodawcę pozostają w kompetencji Zleceniodawcy, w tym w szczególności co do realizacji praw i obowiązków wynikających z serwisu producenta, opłacania kosztów licencji i innych.
 5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w przypadku zgłoszenia bezpośrednio względem Zlecdeniodawcy przez Osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem przez Wykonawcę uprawnień tych Osób trzecich do usług informatycznych dostarczonych przez Wykonawcę, Zleceniodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w tym względzie. W takim wypadku, Wykonawca zwolni Zleceniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i podejmie działania mające na celu oddalenie tych roszczeń.
 6. Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, że w przypadku zgłoszenia bezpośrednio względem Wykonawcy przez Osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem przez Zleceniodawcę uprawnień tych Osób trzecich do usług informatycznych i Oprogramowania dostarczonych przez Zleceniodawcę, w tym w szczególności właściwych praw autorskich, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w tym względzie. W takim wypadku, Zleceniodawca zwolni Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i podejmie działania mające na celu oddalenie tych roszczeń.

4. Poufność

 1. W okresie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 5 (słownie: pięciu) lat po jej wygaśnięciu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu, Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony jakichkolwiek informacji dotyczących Strony oraz podmiotów kapitałowo lub osobowo związanych ze Stroną, w tym informacji dotyczących jej organizacji, działalności, polityki finansowej, produkcyjnej lub marketingowej oraz klientów, które Strona otrzymała lub uzyskała w trakcie i w związku z realizacją Umowy.
 2. Każda ze Stron zobowiązana jest zachować poufność co do informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, dotyczących drugiej Strony, zachowując należytą staranność. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, dotyczące drugiej Strony, Strona może wykorzystywać wyłącznie w celach, dla których informacje te zostały jej udzielone w ramach Umowy. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być ujawnione jedynie pracownikom lub wykonawcom objętym przez Stronę takimi samymi  ograniczeniami w zakresie zachowania poufności i tylko dla celów, dla jakich zostały udzielone zgodnie z Umową. Zobowiązania te nie odnoszą się do informacji, które:
  1. Strona uzyskała zgodnie z prawem bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności;
  2. są lub stały się powszechnie znane bez jakiegokolwiek działania lub zaniechania przez Stronę;
  3. ich ujawnienia wymagają powszechnie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
  4. zostaną ujawnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.
 3. Każda za Stron zobowiązuje się do podjęcia stosownych działań zmierzających do zobowiązania osób trzecich, którym zostanie powierzone wykonanie Usług objętych przedmiotem Umowy (w tym również pracowników Strony) lub innych osób, które będą miały dostęp do wszelkich informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, do stosowania postanowień niniejszej Umowy.
 4. Każda za Stron zobowiązuje się nie wykorzystywać przedmiotu niniejszej Umowy do działalności konkurencyjnej, jak również nie dokonywać żadnych czynności lub działań, które w jakikolwiek sposób zagrażałyby interesom, zawartym umowom lub naruszały dobre imię drugiej Strony.
 5. W przypadku naruszenia przez Stronę zapisów dotyczących zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, druga Strona ma prawo do dochodzenia odszkodowania, w tym również odszkodowania przewyższającego uzgodnioną wysokość kary umownej, na zasadach ogólnych z tytułu wyrządzonej szkody w wyniku naruszenia zapisów Umowy.

Załącznik nr 3
Wynagrodzenie za usługi będące
przedmiotem Umowy.

 1. Opłata abonementowa za Pakiet usług Klienter: wynosi 494 zł netto na miesiąc przy płatności za pomocą subskrypcji PayPal.
 2. Opłata abonementowa za Pakiet usług Klienter: wynosi 524 zł netto na miesiąc przy każdej innej formie płatności niż wymieniona w ust. 1. powyżej.
 3. Opłata abonementowa za Pakiet usług AS Trefl: wynosi 1600 zł netto na miesiąc przy płatności za pomocą subskrypcji PayPal.
 4. Opłata abonementowa za Pakiet usług AS Trefl: wynosi 1630 zł netto na miesiąc przy każdej innej formie płatności niż wymieniona w ust. 1. powyżej.
 5. Opłata abonementowa za Pakiet usług AS Karo: wynosi 2170 zł netto na miesiąc przy płatności za pomocą subskrypcji PayPal.
 6. Opłata abonementowa za Pakiet usług AS Karo: wynosi 2200 zł netto na miesiąc przy każdej innej formie płatności niż wymieniona w ust. 1. powyżej.
 7. Opłata abonementowa za Pakiet usług AS Kier: wynosi 2470zł netto na miesiąc przy płatności za pomocą subskrypcji PayPal.
 8. Opłata abonementowa za Pakiet usług AS Kier: wynosi 2500 zł netto na miesiąc przy każdej innej formie płatności niż wymieniona w ust. 1. powyżej.
 9. Opłata abonementowa za Pakiet usług AS Pik: wynosi 2700 zł netto na miesiąc przy płatności za pomocą subskrypcji PayPal.
 10. Opłata abonementowa za Pakiet usług AS Pik: wynosi 2730 zł netto na miesiąc przy każdej innej formie płatności niż wymieniona w ust. 1. powyżej.
 11. Opłata abonementowa za Pakiet usług Kareta: wynosi 3100 zł netto na miesiąc przy płatności za pomocą subskrypcji PayPal.
 12. Opłata abonementowa za Pakiet usług Kareta: wynosi 3130 zł netto na miesiąc przy każdej innej formie płatności niż wymieniona w ust. 1. powyżej.

Załącznik A

Usługa i narzędzie Własne Strony zawiera:

 1. Gotowe szablony witryn internetowych:
  1. Strona firmowa
  2. Blog
 2. Gotowe szablony stron
  1. Wyciskacze
  2. Oferty
  3. Listy sprzedażowe
  4. Kursy internetowe
  5. Strona landowa dla reklam Google AdWords i Facebook Ads
  6. Strony potwierdzające dla zapisujących się na Wielokrotny Autoresponder
  7. Formularz do badania rynku
  8. Formularze z wyceną i zamówieniem
  9. Polityka prywatności
 3. Wbudowane mechanizmy automatyzacji zachowania treści, a w tym:
  1. definiowanie czasu wyświetlenia i ukrycia strony
  2. odliczanie terminu (do rozpoczęcia sprzedaży, do zakończenia promocji lub sprzedaży itp.)
  3. definiowanie odtwarzania audio
  4. definiowanie wyświetlania wideo z plików MP4 i z YouTube
  5. tworzenie nowych podobnych stron do tych już opublikowanych
  6. przekierowywanie z jednego adresu na inny
  7. wyświetlanie i ukrywanie wybranych elementów stron
  8. wstawianie map Google
  9. dodawanie kalendarzy (również do formularzy)
  10. osadzanie na stronie zawartości dowolnych innych stron
  11. przypominanie o odpowiedziach na komentarze
  12. integracja z Facebookiem
  13. dodawanie galerii obrazków
  14. integracja ze statystykami Google Analytics
  15. integracja z reklamami Google
  16. filtr antyspamowy komentarzy
 4. 24 gotowe projekty graficzne
  z możliwością samodzielnej modyfikacji bezpośrednio w panelu administracyjnym: nagłówka, kolorów, czcionek, kolejności ułożenia, zawartości menu, stopki i elementów widocznych na stronie – dla każdej strony z osobna.
 5. Wbudowana instrukcja obsługi w formie instrukcji wideo.

Załącznik B

Usługa i narzędzie Własny Autoresponder zawiera:

 1. Gotowe szablony wiadomości:
  1. prośba o potwierdzenie zapisania
  2. potwierdzenie zapisu
  3. potwierdzenie wypisania
  4. wiadomości z biuletynem (newsletterem)
  5. prowadzących do zapoznania się ofertą
  6. z informacjami o sprzedawanych produktach
  7. z informacjami o firmie
  8. prowadzących do złożenia zapytania o wycenę
  9. prowadzących do złożenia zamówienia i zakupu
 2. Spersonalizowane strony internetowe:
  1. wyświetlające się po zapisaniu
  2. potwierdzające zapisanie
  3. informujące o braku możliwości zapisania
 3. Wbudowane mechanizmy automatyzujące:
  1. wysyłanie emaili po określonej liczbie dni po zapisie
  2. wysyłanie emaili konkretnego dnia
  3. stale powtarzane wysyłanie emaili konkretnego dnia tygodnia, miesiąca lub roku
  4. duplikowanie wiadomości, w celu stworzenia nowych podobnych
  5. rozpoznawanie imienia z podanego wyrażenia z imieniem i nazwiskiem
  6. dodawanie i wykorzystywanie w wiadomościach dowolnej liczby dodatkowych pól z formularzy zapisu
  7. wstawianie bieżącej daty,
  8. przeliczanie dat w zależności od daty wysyłki i wstawianie tej daty do wiadomości
  9. dopisywanie do listy przy zapisywaniu na inną
  10. usuwanie z listy przy zapisaniu lub usuwaniu z innej
  11. zawieszanie i blokowanie zapisania na listach przy zapisywaniu na wybraną listę
  12. informowanie emailem o zapisach i wypisach z list
  13. wysyłanie emailem raportów z działania autorespondera
  14. aktualizacje danych sukbsrybenta
 4. Skonfigurowane reguły podążania za:
  1. użytkownikami internetu, którzy mają po raz pierwszy kontakt z daną firmą
  2. użytkownikami internetu zainteresowanymi rozwiązaniem konkretnego problemu
  3. potencjalnymi klientami zainteresowanymi ofertą
  4. osobami zainteresowanymi wyceną
  5. osobami gotowymi do złożenia zamówienia
  6. klientami, proponujące ponowny zakup tego samego lub innego produktu

Załącznik C

Realizacja usługi Własna Treść

 1. Przeprowadzenie z przedstawicielem Zlecającego rozmów i zgromadzenie wiedzy o:
  1. produktach,
  2. potrzebach klientów,
  3. poszukiwanych przez internautów informacjach,
  4. doświadczeniach z klientami,
  5. sytuacji w branży itp.
 2. Wytworzenie na podstawie dostarczonych informacji:
  1. 1 poradnika dla klientów w formie pliku PDF,
  2. 5-10 tekstów na strony internetowe,
  3. treści na strony do zbierania adresów e-mail (wyciskacze),
  4. 24 wpisów na blog,
  5. 30-70 wiadomości e-mail,
  6. 1 nagrania audio w formacie MP.
 3. Wstawienie tekstów, plików i nagrań:
  1. na strony internetowe (Własne Strony),
  2. na blog (Własne Strony),
  3. do autorespondera (Własny Autoresponder).
 4. Wykorzystanie mechanizmów automatyzujących:
  1. ustawienie automatycznego publikowania opracowanych wpisów na blogu przez 3 miesiące,
  2. ustawienie automatycznego wysyłania sekwencji opracowanych wiadomości z autorespondera przez 6 do 18 miesięcy (w zależności od ilości grup produktowych).

Załącznik D

Realizacja usługi Własny Webinar

 1. Organizacja webinaru na żywo w internecie:
  1. Opracowanie prezentacji (w przypadku jednoczesnego skorzystania z Własnych Treści) do 20 slajdów
  2. Przygotowanie stron do rejestracji na spotkanie on-line
  3. Zaproszenie uczestników
  4. Zorganizowanie spotkania on-line
  5. Przeprowadzenie spotkania (do 1000 osób)
  6. Nagranie spotkania
 2. Przygotowanie nagrania wideo
  1. Wycinanie zbędnych fragmentów
  2. Dodanie podkładu dźwiękowego
  3. Montaż czołówki i zakończenia
  4. Produkcja do pliku MP4
 3. Stworzenie automatycznego webinaru
  1. Opracowanie stron do rejestracji
  2. Skonfigurowanie stron udostępniających webinaru w wyznaczonych terminach
  3. Stworzenie przypominających wiadomości emailowych przed spotkaniem
  4. Udostępnienie czatu do udziału na żywo

Załącznik E

Realizacja usługi Własna Społeczność

 1. Stworzenie i skonfigurowanie strony na Facebooku:
  1. Wprowadzenie opisów
  2. Wprowadzenie logo i grafiki
  3. Wstawienie na stronę na Facebook wyciskacza z zapisywaniem na Własny Autoresponder
  4. Połączenie strony z profilami osobistymi i innymi stronami na Facebooku
 2. Integracja Facebooka z pozostałymi narzędziami:
  1. Przycisk „Lubię to!” na Własnych Stronach
  2. Informacja na Własnych Stronach o stronie na Facebooku z wyświetlaniem zdjęć fanów, informacji o ostatnich wpisach
  3. Automatyczne publikowanie wpisów z bloga na Facebooka

Załącznik F

Realizacja usługi Własne Statystyki

 1. Integracja narzędzi do zbierania danych statystycznych z:
  1. Własnymi Stronami (jeżeli dotyczy) – w celu zbierania danych o liczbie odwiedzających każdą ze stron
  2. Własnym Autoresponderem  (jeżeli dotyczy) – w celu zbierania danych o liczbie zapisujących się z każdej ze stron
  3. Własnym Webinarem  (jeżeli dotyczy) – w celu zbierania danych o liczbie wchodzących na rejestrację i biorących udział w webinarach
  4. Własną Reklamą  (jeżeli dotyczy) – w celu zbierania danych o liczbie wyświetleń reklam, kliknięć, wejść na stronę wyciskacz, zapisujących się na listę, kupujących

Załącznik H3

Realizacja usługi Klub Wsparcia z coachingiem indywidualnym

 1. Co miesiąc 3 godziny spotkań indywidualnych online.
 2. Wspólne opracowywanie strategii sprzedaży w internecie: analiza biznesu, grupy docelowej, segmentacja rynku, analiza konkurencji itp.
 3. Prezentacja obsługi wszystkich narzędzi: Własne Strony, Własny Autoresponder itd.
 4. Dostosowywanie narzędzi do indywidualnych potrzeb: konfigurowanie wyglądu, sposobu działania wtyczek,
 5. Pomoc w wypełnianiu treścią stron i emaili – praca nad: tekstem, audio i wideo.
 6. Poszukiwanie dodatkowych, nowych rozwiązań, mogących mieć wpływ na:
  1. pozyskanie większej liczby klientów,
  2. zwiększenie obrotów sprzedaży internetowej,
  3. zwiększenie zysków,
  4. usprawnienie efektywności pracy.
 7. Możliwość podglądania ekranów dowolnego komputera i bezpośrednio sterowaniem myszką i klawiaturą na odległość w celu natychmiastowej pomocy i edukacji.
 8. Dostęp do systemu zarządzania zadaniami obsługi narzędzi i rozwoju marketingu internetowego:
  1. Zgłaszanie problemów i monitorowanie ich realizacji
  2. Rejestracja zadań
  3. Ustalanie terminów i priorytetów
 9. Dostęp do instrukcje obsługi narzędzi krok po kroku w postaci:
  1. instrukcji wideo
  2. instrukcji na stronie internetowej
  3. instrukcji w plikach PDF
 10. Dostęp do warsztatów i szkoleń zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, jednak nie później niż przed upływem 12 miesięcy trwania umowy:
  1. Sekrety Marketingu Relacyjnego
  2. Blog Dla Eksperta
  3. Mistrz Prezentacji
  4. Sztuka Instrukcji Wideo
  5. Multimedia Do Internetu
  6. Magia Facebooka
  7. Arcymistrz Zaawansowanego Autorespondera